Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
کمیک

کمیک

پایان مارول؟

پس از رونمایی‌های مختلف از داستان‌های قدیمی و معروف در دنیای مارول، این بار این کمپانی با یک تیزر مرموز قرار است به همه چیز پایان دهد! این تیزر که شامل جمله‌ی "‌همه چیز تمام می‌شود" است، در بهار 2015…