کرک سالم، ترینر، پچ و آپدیت

کرک سالم، ترینر، پچ و آپدیت