Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
نمایشگاه

نمایشگاه

مجسمه‌های E3 فال‌آوت، سرافکنده و دوم خیلی زود سر از eBay در آوردند!

شب گذشته در پایان اجلاس خبری‌اش در E3، بتزدا بسته‌های رایگان 3 تایی از مجسمه‌های شخصیت‌های فال‌اوت (زره‌قدرت)، Doom(شیطان) و تحقیرشده (امیلی کالدوین) به تمام حضار اهدا کرد. و تقریباً در همان لحظه…