Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
قسمت سوم فصل دوم سریال WestWorld

قسمت سوم فصل دوم سریال WestWorld

نقد قسمت سوم فصل دوم سریال Westworld؛ طغیان اقلیت‌ها

اخلاق به‌خودی‌خود بد یا خوب نمی‌تواند باشد بلکه گزاره‌های اخلاقی هستند که در برابر ما قد علم می‌کنند و گاه تبدیل به قانون، ارزش یا عرف می‌شوند و یا گاه در وجود ما نهادینه شده‌اند و ما را به انجام دادن…