Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
shadow of the colossus

shadow of the colossus

آموزش بازی Shadow of the Colossus: کشتن کلوسوس دوازدهم

در دوازدهمین مطلب در خصوص آموزش بازی Shadow of the Colossus به نحوه‌ی شکست دادن کلوسوس دوازدهم خواهیم پرداخت. شیوه‌ی مبارزه با این کلوسوس مقداری با کلوسوس‌های قبلی متفوات است و شما باید برای شکست دادن…